لایه بندی سیستم حفاظت ثانویه ارسترها SPD

با توجه به الزامات  استاندارد IEC62305 سیستم های صاعقه گیر (حفاظت در برابر صاعقه) بدون وجود سیستم حفاظت ثانویه (ارستر یا برقگیر) عملا کارایی لازم را ندارند. فلذا هماهنگی حفاظتی مطابق با الزامات استاندارد و لایه بندی حفاظتی بخش های مختلف مجموعه مورد نظر یکی از کلیدی ترین بخش های طراحی بوده و بدون آن ادامه طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه (صاعقه گیر) عملا کاری بیهوده است.